۱۴۰۱-۰۳-۰۱

ارزیابی ریسک حریق ساختمان بلند مرتبه با استفاده از روش FRAME

ارزیابی ریسک حریق

ارزیابی ریسک حریق در ساختمان های بلندمرتبه با استفاده از روش فریم

مورد مطالعه ای ارزیابی ریسک حریق مجتمع مسکونی کسری شهر قزوین

مولفان: حسین خدری- سعید رستم زاده-محسن مجیدی لیایی

 

چکیده :

 خسارت های مالی و صدمات جانی ناشی از حوادث حریق در ساختمان ها، ضرورت اجرای اقدامات حفاظتی موثر و مبتنی بر کارایی را مشخص می کند. حفاظت موثر و با کارایی بالا نیز زمانی ممکن است که طراحی و انتخاب نوع اقدامات حفاظتی بر اساس ارزیابی ریسک صورت گیرد. هدف از این مطالعه ارائه یک روش نرم افزاری است که امکان انتخاب اقدامات حفاظت حریق ساختمان ها را بر اساس ارزیابی کمی ریسک و ویژگی های منحصربفرد یک ساختما ن فراهم نماید. استفاده از ارزیابی ریسک حریق در طراحی و اجرای سیستم های حفاظت حریق در ساختمان، ابزار مناسبی برای بالا بردن کارایی می باشد. با کاربرد این نرم افراز، چون انتخاب تجهیزات حفاظتی بر اساس ارزیابی ریسک و تمامی ویژگی های یک ساختمان که در شروع و گسترش حریق دخالت دارند، صورت می گیرد، روش های حفاظتی انتخاب شده مناسب تر و کارآمد تر خواهند بود. بعلاوه ریسک حریق در ساختمان راحت تر و با دقت بیشتر مدیریت می گردد.

 

 

کلید واژه ها: ساختمان های بلند مرتبه,ریسک حریق, اقدامات حفاظتی

۳-۱ مقدمه

افزایش جمعیت و شیوه امروزی زندگی در شهرهای بزرگ از جمله شهری همانند قزوین، شهر را به توسعه عمومی و شهروندان را به زندگی در ساختمان های بلندمرتبه سوق داده است؛ از طرفی وقوع حوادث و سوانح اعم از طبیعی و انسان ساخت، جزء اجتناب ناپذیر زندگی بشری می باشد.

بدون تردید حفظ جان افراد در این نوع ساختمان ها از اهمیت و در عین حال دشواری فراوانی برخوردار بوده که می تواند به علت دسترسی بسیار سخت به طبقات بالایی و دشواری انجام عملیات امداد و نجات باشد. لذا به منظور طراحی و اجرای عملیات امداد و نجات در این قبیل ساختمان ها، توجه ویژه ای الزام آور است. همچنین، به منظور طراحی و اجرای  ساختمان های بلندمرتبه، ضوابط و قوانینی مانند مبحث سوم مقرارت ملی ساختمان در این زمینه مطالبی را ارائه نموده اند که پیمانکاران امر ساخت و ساز باید آن را ملاک عمل خود در امر طراحی و اجرا قرار دهند و و دستگاه های نظارتی در امر ساخت و ساز از قبیل شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان، جدی تر و با اهتمام بیشتر فعالیت کنترل و نظارت بر نقشه های طراحی و نظارت در امر اجرا این نوع سازه ها را انجام دهند.

با این وجود، علاوه بر مسائل طراحی و اجرای ساختمان های بلندمرتبه که به نوبه خود دشوار بوده و نیاز به دقت بالایی دارد، امداد و نجات در شرایط اضطراری این قبیل ساختمان ها نیز مسائل مربوط به آنها را بیش از پیش دشوارمی نماید. لذا، در این گزارش سعی شده است تا به منظور بررسی راهکارهای رایج امداد و نجات در هنگام سوانح در ساختمان های بلند مرتبه علاوه بر معرفی هر یک از روشها، مثال هایی از بکارگیری این روش ها و کارآیی آنها نیز ارائه گردد.

 

استراتژیهای امداد رسانی در ساختمانهای بلند مرتبه

طراحی اجزاء مختلف سیستم امداد رسانی اولین گام به سوی دستیابی به سطح قابل قبول ایمنی در ساختمانهای بلندمرتبه می باشد. مرور استراتژیها در حقیقت نقشی کلیدی در طراحی سیستم ایمنی بازی می کنند. امداد رسانی مؤثر ترکیبی از سرعت مناسب و حجم مناسب عملیات است. به دلیل رویکرد این گزارش تمرکز اصلی امداد برنجات افراد از شرایط حریق می باشد و امداد و نجات از شرایطی همچون زلزله، بمب گذاری و مواردی از این دست در حیطه این گزارش نمی باشند.[۲۱]

به طور کلی استراتژیهای نجات افراد در ساختمان را می توان به چهار دسته کلی تقسیم نمود:

  • تخلیه کامل
  • تخلیه بخش به بخش ساختمان
  • حفاظت افراد در محل
  • تخلیه افراد با تأخیر
ارزیابی ریسک حریق

ارزیابی ریسک حریق در ساختمان بلندمرتبه

بکارگیری استراتژیهای مختلف و یا ترکیبی از این استراتژیها کاملا به مشخصات ساختمان (امکانات نجات موجود، نحوه تقسیم بندی ساختمان و …) تعداد و نوع افراد متقاضی نجات و خصوصیات ایشان (بیمار بودن یا ناتوانی افراد و …) و نهایتاً تعداد پرسنل قابل استفاده در عملیات امداد و نجات بستگی دارد.

 

در این قسمت چهار استراتژی بیان شده فوق تشریح می گردند:

۳-۶-۱ تخلیه کامل

این استراتژی شامل تخلیه تمامی افراد حاضر در ساختمان به محل امن میباشد.

۳-۶-۲ تخلیه بخش به بخش

استراتژی تخلیه بخش به بخش بر این اصل استوار است که افراد حاضر در نقاط بحرانی تر ساختمان مانند طبقه ای که آتشسوزی در آن رخ داده و یا طبقات مجاور آن ، باید زودتر تخلیه شوند. هدف اصلی این استراتژی آن است که صف ناشی از تخلیه افراد کوتاهتر شده و تجمع افراد در راه پله ها و محل های تخلیه اضطراری کاهش یابد.

۳-۶-۳ حفاظت افرد در محل

راه حل دیگر برای حفاظت در برابر آتشسوزی در ساختمانهای بلندمرتبه، حفاظت از افراد در محل حضورشان است. در این روش افراد در جای خود باقی می مانند و شکاف ها و شیارهایی که ممکن است دود از آن نفوذ نماید را بطور کامل بسته و منتظر کمک باقی می مانند. این روش در گذشته به طور گسترده ای برای افرادی که توان نجات دادن خود را نداشتند به کار برده می شد.

بر اساس تحقیقاتی که توسط Proulx در سال ۲۰۰۶صورت گرفته است حفاظت در محل در شرایط زیر بهترین استراتژی برای نجات افراد در ساختمان های بلندمرتبه مسکونی (شامل خوابگاه ها، هتل ها ، آپارتمان های مسکونی و …) تلقی می گردد.

۳-۶-۴ تخلیه افراد با تأخیر

این امکان وجود دارد که استفاده از مسیرهای خروج اضطراری و راه پله های فرار ایمن، برای بسیاری از افراد دشوارو یا در برخی موارد غیرممکن باشد. تخلیه افراد با تأخیر در شرایطی صورت میپذیرد که افراد در محل امن موقتی همچون طبقه پناهگیری تجمع نموده و در انتظار رسیدن امدادگران برای خارج شدن از ساختمان هستند. این استراتژی عمدتاً برای نجات افراد با معلولیت های موقتی یا دائمی استفاده می گردد. این افراد معمولا توان فرار را نداشته و برای رسیدن به محل کاملا امن نیازمند کمک سایر افراد و امدادگران هستند. در هنگ کنگ زمینه های قانونی تعبیه پناهگیری به منظور حفظ جان افراد زخمی و ناتوان فراهم شده است. عالوه بر این مجمع قانون گذاری سوئد نیز این نوع از تخلیه ساختمان و تعبیه طبقات پناهگیری را برای ساختمان های خاص اجباری نموده است.

 

 ۲-۸ پیشینه تحقیق

 تحقیقات زیادی در مورد ارزیابی ریسک حریق در ساختمان ها به خصوص در ساختمانهای مسکونی صورت گرفته است [۸-۱۲]مطالعه ی Guanquan و همکاران(۲۰۰۸) یک چارچوب ارزیابی ریسک برای ارزیابی خطر حریق ساختمان باهدف ایمنی جان افراد ارائه نمودند. در این مطالعه احتمال وپیامدهای مربوط به سناریوی حریق برای واکاوی سناریوهای احتمالی حریق با توجه به تأثیر سامانه های حفاظت حریق برگسترش حریق استفاده گردید [۱۳].

ارزیابی ریسک حریق بااستفاده از روش مهندسی ایمنی حریق ساختمان توسط Wadeو همکاران (۱۹۹۶) مطرح گردید. این روش به طور ترجیحی برای استفاده توسط افراد بادانش و باتجربه در زمینه یرفتار حریق و ساختمان توسط موسسه پلی تکنیک Worcester در ایالات متحده طراحی گردید. اجزای اصلی این روش شامل ارزیابی احتمال وقوع آتش سوزی، احتمال توقف خودکار و احتمال توقف دستی توسط سامانه آتشنشانی بوده است.[۱۴]

با استفاده از این روش، ارزیابی اثربخشی راهکارهای کنترلی حریق موجود در ساختمان های بلند انجام شد و یافته ها نشان داد ساختمان های مورد مطالعه برای دستیابی به سطح مناسبی از عملکرد ایمنی حریق، نیازمند ارائه راه کارهای مقبول  می باشد مطالعه SUN و همکاران (۲۰۱۴) نیز نشان داد ارزیابی سطح ریسک حریق ساختمانها دارای اهمیت میباشد و در اغلب ساختمانها روش کارآمد و قابل اطمینان برای فرایند تخلیه ی ایمن افراد وجود ندارد [۱۵] بنابراین نیازاست با استفاده از روش های مناسب به ارزیابی ریسک حریق و ارائه اقدامات احتیاطی برای ایمن نمودن محیط پرداخت.

 

۴-۲ روش کار:

این مطالعه توصیفی به صورت مقطعی در  مجتمع مسکونی  کسری قزوین توسط روش ارزیابی مهندسی ریسک حریق انجام خواهد شد. ارزیابی مهندسی ریسک حریق یک روش ارزیابی ریسک است که با انجام محاسبات ریسک حریق را برای سه جنبه متفاوت به طور جداگانه ارزیابی می کند. این سه جنبه شامل ریسک برای ساختمان و محتویات آن، ریسک برای افراد و ریسک برای فعالیت هایی که در ساختمان انجام می شود، می باشد. در این روش برای ارزیابی ریسک حریق از روابط و فرمول های مختلف و متعدد استفاده شد. در نهایت سطح ریسک برای هر سه جنبه ذکر شده به طور جداگانه و از طریق رابطه کلی زیر محاسبه شد. در این رابطه ریسک حریق به صورت خارج قسمت ریسک بالقوه بر سطح پذیرش و سطح حفاظت تعریف شده است.

 

۴-۳ استفاده از نتایج

هدف محاسبه F.R.A.M.E تعیین این است که آیا یک تعادل میان اقدامات حفاظتی و پتانسیل خطرات و احتمال وقوع آنها وجود دارد؟

برای حفاظت کافی، باید مقدار ریسک کمتر یا مساوی ریسک باشد. مهمترین نتایج تعیین ریسک از این متد به صورت زیر خلاصه می شود:

۱- این متد، ارزیابی را در وسعت و اندازه هر خطر بیان می کند و با تغییراتی می تواند آن را به سطح قابل قبولی رساند.

۲- در جایی که سیستم های حفاظت حریق جهت کامل کردن با حداقل تجهیزات طراحی شده اند ولی این حفاظت ممکن است برای ساختمان ها، فعالیت ها و افراد کافی نباشد ، مناسب است.

۳- بعد از محاسبات اولیه، به نظر می رسد که برخی از اصلاحات لازم است ارتقا یابد. این متد و محاسبات آن به نتایج نهایی کمک می کند و باعث می شود که طراحی سیستم اطفا حریق صورت گیرد.

 

۴-۴ محاسبات عملی

قبل از شروع محاسبات عملی ، جمع آوری همه اطلاعات ضروری است.

۱-از آنجایی که ارزیاب برای هر بخش نیاز به توصیف دارد، لذا باید اطلاعاتی در خصوص هر بخش جمع آوری شود.

زمانی که اطلاعات جمع آوری شدند، نیاز به فاکتورهای P , P1 , P2  است.

۲-مرحله بعدی محاسبه ریسک قابل قبول می باشدA , A1 , A2 که شاخصی را می دهد که بیشترین نیاز حفاظتی شدید و قوی را ارائه می دهد.

۳-مرحله بعد محاسبه مقادیر F , S , N , W  است که توسط سیستم حفاظتی پیشنهاد می شود. زمانی که سطح حفاظت کافی نباشد، نیاز به محاسبه مجدد است. ممکن است محاسبه دوم سطح حفاظت متفاوتی ارائه دهد. لذا راه حل های متفاوت باید مقایسه شود. از این رو حفاظت کافی از برآیند محاسبات انجام شده برای ساختمان تعریف می شود و این مورد را برای حفاظت افراد هم لحاظ می کنند. بنابرین ابتدا باید مقادیر U , R1 محاسبه و سپس محافظت اضافی تعریف می شود.نهایتا مفهوم حفاظت از حریق به طور کلی برای ساختمان و افراد تعریف می شود.

جدول (۴-۱): جنبه های مورد ارزیابی در روش FRAME

ردیف عنوان جوانب
۱ طراحی مقررات حفاظت از حریق
۲ چک کردن مقررات و تدارکات لازم برای ارزیابی سطح ریسک قبل از هر گونه طراحی
۳ تخمین پتانسیل خسارت
۴ بررسی و در نظر گرفتن تجهیزات ساختمان
۵ کنترل کیفی

 

۵ اصل مهم در تکنیک ارزیابی ریسک حریق FRAME وجود دارد که فرد ارزیاب جهت انجام کار می بایست آن ها را در کار خود لحاظ و رعایت نماید.

این ۵ اصل در جدول ۲-۴ زیر ذکر شده است:

جدول (۴-۲): ۵ اصل مهم در روند انجام ارزیابی ریسک حریق FRAME

ردیف شرح اصل
۱ حفاظت کافی میان خطر، تهدید، حفاظت و تماس وجود داشته باشد
۲ شدت، فرکانس و تماس به عنوان فاکتور تاثیرگذار بیان شده است
۳ زمانی یک حریق شدت می گیرد که تکنیک های حفاظتی ضعیف شده باشند
۴ برای افراد و تجهیزات و فعالیت ها، محاسبات مجزا صورت می گیرد
۵ برای هر بخش، هر طبقه و واحد کاری یک محاسبه صورت می گیرد

 

۳-۹ مراحل ارزیابی ریسک حریق در ساختمان ها

این متد ارزیابی حریق سیستماتیک را بر اساس شدت ترکیب، احتمال وقوع و شدت حریق برای ساختمان ها امکان پذیر می نماید. این متد در سال ۱۹۷۰ در سوییس پایه گذاری شد. F.R.A.M.E ابزاری است که به مهندسین جهت شناسایی حفاظت از حریق و ارزش موثر برای ساختمان های موجود کمک می کند. البته علاوه بر آن، شناسایی و ارزیابی ریسک حریق را نیز انجام داده و طرح های جایگزین را برای سطوح ریسک قابل مقایسه بیان می کند. هدف متد F.R.A.M.E اندازه گیری ریسک در ساختمان ها جهت حفاظت و نگهداری مواد داخل آن می باشد. در واقع یک ارزیابی سیستماتیک از همه فاکتورهای اثر گذار است که نتایج نهایی به صورت یک عدد بیان شده و جنبه های مثبت و منفی آن را ارزش گذاری می گردد. این متد که تنها برای تاسیسات و مکان های بسته و ساختمان ها کاربرد دارد، به متخصصین ایمنی کمک می کند تا جنبه های مختلفی که در سطح مقابله می توانند انجام دهند را در انجام کارشان در نظر بگیرند:

۱-تخمین پتانسیل خسارت

۲-طراحی مقررات حفاظت از حریق

۳-بررسی و در نظر گرفتن تجهیزات ساختمان

۴-چک کردن مقررات و تدارکات لازم برای ارزیابی سطح ریسک، قبل از هر گونه طراحی

۵-کنترل کیفی( بررسی ومرور سیستماتیک از روی بیشترین فاکتورهای موثر بر روی ریسک حریق صورت می گیرد.)

 

۴-۵ ارزیابی ریسک حریق ساختمان و تجهیزات آن

در اولین گام از روند ارزیابی ریسک حریق FRAME ابتدا ریسک حریق مرتبط با ساختمان و کلیه مواد و تجهیزات درون آن (محتویات) R محاسبه می گردد. بر اساس فرمول اصلی تکنیک FRAME هر یک از پارامترهای P، A و D به صورت مجزا محاسبه می شوند و خود شامل تعدادی فاکتور دیگر

۴-۵-۲ سطح پذیرش ریسک (A)

فاکتور سطح پذیرش ریسک (A) به معنی امکان زنده ماندن افراد از محل حریق و میزان مواجهه با حریق است. به این ترتیب که با افزایش میزان مواجهه و کاهش امکان زنده ماندن از حریق، سطح پذیرش ریسک (A) نیز کاهش می یابد. سطح پذیرش ریسک خود شامل ۳ فاکتور تحت عنوان فاکتور فعالیت (a)، فاکتور زمان تخلیه (t) و فاکتور مقدار (حجم) (c) می باشد

 

۴-۵-۳ فاکتور سطح حفاظت (D)

سطح حفاظت ریسک بیان کننده احتمال ریسک وقوع حریق است. بدترین سناریوهای حریق در صورتی رخ می دهند که سطح حفاظت D به حداقل کاهش یابد. سطح حفاظت D از رابطه زیر بدست می آید:

D = W × N × S × F

 

۴-۵-۳-۲ فاکتور حفاظت نرمال (N)

فاکتور حفاظت نرمال شامل آن دسته از اقدمات اعلام و اطفاء حریق مقدماتی یا ابتدایی می باشد مانند سیستم های اعلام حریق، سیستم های اطفاء حریق، آموزش های اطفاء حریق و همچنین تمرین واکنش در شرایط اضطراری. این فاکتور از فرمول زیر محاسبه می شود:

N =  and: n = Σ

 

۴-۵-۳-۵ فاکتور فرار (U)

فاکتور فرار نشان می دهد کدام راه جهت فرار از حریق ایمن تر است. به طور کلی ۲ نوع راهکار جهت فرار ایمنی از ساختمان در حال حریق نیز وجود دارد:

۱-سرعت بخشیدن به تخلیه ساختمان

۲-کاهش دادن گسترش حریق

این فاکتور از فرمول زیر محاسبه می شود:

U =  and: u = Σ

 

۴-۵-۳-۶ فاکتور نجات (Y)

آخرین فاکتور به حفاظت از مناطق آسیب پذیر ساختمان در برابر حریق اشاره دارد و از فرمول زیر قابل محاسبه است:

Y =  and: y = Σ

 

معادله (۳۰-۴): فرمول محاسباتی فاکتور نجات

این فاکتور خود شامل ۲ زیرشاخص به شرح ذیل می باشد:

اولین زیرشاخص مربوط به حفاظت فیزیکی از مناطق آسیب پذیر ساختمان در برابر حریق است که در جدول ۴-۴۲ مقادیر آن قید شده است:

جدول (۴-۴۲): جدول راهنمای تعیین مقدار زیرشاخص y1

حفاظت فیزیکی y1
تقسیم بندی مناطق آسیب پذیر نسبت به حریق حداکثر ۱۰۰۰ متر مربع EI30 ۲
تقسیم بندی مناطق آسیب پذیر نسبت به حریق حداکثر ۱۰۰۰ متر مربع EI60 ۴
شناسایی حریق خودکار در مناطق بحرانی ۳
اسپرینکلرهای موردی در مناطق بحرانی ۵
سایر سیستم های اطفاء حریق در مناطق بحرانی ۴

 

دومین زیرشاخص از فاکتور نجات مربوط به برنامه ریزی در شرایط اضطراری و وقوع حریق ها می باشد (y2) که از جدول زیر تعیین مقدار می شود:

جدول (۴-۴۳): جدول راهنمای تعیین مقدار زیرشاخص y2

سازمان y2
داده های اقتصادی و مالی محافظت شده ۲
دسترسی آسان به سایر قسمت های ساختمان و مناطق جایگزین ۴
تعمیرات با حداقل کمک ۲
جابجایی موفقت نامه ها ۳
ظرفیت تولید چندگانه ۳

 

همانطور که از قبل به آن اشاره شد، جهت تعیین ریسک حریق ساختمان بر اساس تکنیک FRAME لازم است تا ارزیابی ریسک در سه سطح مهم به تفکیک انجام شود:

  • ساختمان و تجهیزات آن
  • افراد
  • فعالیت ها

لازم به ذکر است که هر یک از بخش های سه گانه دارای فرمول های مشابهی هستند و تنها در تعدادی از پارامترها با یکدیگر متفاوت هستند. این تفاوت با جایگذاری پارامترهای مرتبط با آن بخش صورت می گیرد و باعث بدست آمدن سه نتیجه ارزیابی ریسک حریق در سه بخش ساختمان و تجهیزات آن، افراد و فعالیت ها می شود و در نهایت مشخص می گردد ریسک حریق در کدام یک از بخش های سه گانه بیشتر خواهد بود و اقدامات مهندسی حریق به ترتیب اولویت آن ها صورت می گیرد. در جدول ۳-۴۴ به تفکیک فرمول های مرتبط در هر یک از بخش های سه گانه را ذکر کرده است:

جدول (۴-۴۴): جدول راهنمای فرمول های محاسباتی در ارزیابی ریسک حریق FRAME

ساختمان و تجهیزات آن افراد فعالیت ها
فرمول محاسباتی ریسک حریق (R)
R = P/ (A × D) R1 = P1/ (A1 × D1) R2 = P2 /(A2 × D2)
فرمول محاسباتی پتانسیل ریسک (P)
P = q × i × g × e × v × z P1 = q × i × g × e × v × z P2 = q × i × g × e × v × z
فرمول محاسباتی سطح پذیرش ریسک (A)
A = 1.6 – a – t – c A1 = 1.6 – a – t – r A2 = 1.6 – a – t – d
فرمول محاسباتی سطح حفاظتی (D)
D = W × N × S × F D1 = N × U D2 = W × N × S × Y

 

همانطور که از جدول فوق مشاهده می شود، تنها تفاوت ها بین زیرشاخص هایی است که بین سه بخش ساختمان و تجهیزات آن، افراد و فعالیت ها در فرمول های اصلی وجود دارد. این تفاوت ها در بخش فرمول محاسباتی سطح پذیرش ریسک (A) شامل فاکتورهای مقدار (c)، محیط (r) و وابستگی (d) است و همچنین در بخش فرمول محاسباتی سطح حفاظتی (D) تفاوت ها بین فاکتورهای مقاومت در برابر حریق (F)، فاکتور فرار (U) و نجات (Y) می باشد. کلیه فاکتورهای مورد نیاز بر اساس جداول ذکر شده در این فصل تعیین مقدار می شوند و اساس تصمیم گیری و تعیین مقادیر، اسناد، مدارک و مشاهدات شخص بازرس است و در حقیقت روش گردآوری اطلاعات مورد نیاز ترکیبی از روش کتابخانه ای و میدانی می باشد. در ادامه شکل ۴-۲ فرآیند محاسباتی در ارزیابی ریسک FRAME را به وضوح نشان می دهد.

 

به جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به منظور تعیین مقدار فاکتورهای مختلف در سه بخش مجزای ساختمان و تجهیزات آن، افراد و فعالیت ها، نیاز به ابزار میدانی است و در این پژوهش سعی شده است تا با تهیه چک لیست استاندارد تکنیک FRAME (مورد تایید سازمان [۱]NFPA) مطابق با کد NFPA 551، اطلاعات و داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به واحد بایگانی اسناد و مدارک ابنیه مدارس منتخب و همچنین بازرسی و مشاهدات پژوهشگر، فراهم شود. لازم به ذکر است که روایی محتوایی چک لیست توسط اساتید و نخبگان HSE و مهندسین ایمنی حریق نیز تایید شده است. در این چک لیست کلیه فاکتورهای مورد نیاز در محاسبات بر حسب گزینه های موجود در جداول راهنما به ترتیب قید شده اند و با تیک خوردن هر گزینه و سپس با مراجعه به جداول راهنما، مقدار هر فاکتور مشخص می گردد و پس از تکمیل کامل چک لیست، پژوهش وارد مرحله محاسبات در فصل چهارم خواهد شد. چک لیست تهیه شده توسط محقق به پیوست ارائه شده است.

هدف محاسبه FRAME  تعیین این است که آیا یک تعادل میان اقدامات حفاظتی و پتانسیل خطرات و احتمال وقوع آن ها وجود دارد؟ برای حفاظت کافی، می بایست مقدار ریسک کمتر یا میاوی ریسک باشد. مهم ترین نتایج حاصل از ارزیابی ریسک حریق در تکنیک FRAME به شرح ذیل است:

۱-این متد، ارزیابی را در وسعت و اندازه هر خطر بیان می کند و با تغییراتی می تواند آن را به سطح قابل قبولی رساند.

۲-در جایی که سیستم های حفاظت از حریق جهت کامل کردن با حداقل تجهیزات طراحی شده اند ولی این حفاظت ممکن است برای ساختمان ها، فعالیت ها و افراد کافی نباشد، مناسب است.

۳-بعد از محاسبات اولیه، به نظر می رسد که برخی از اصلاحات لازم است ارتقا یابد. این متد و محاسبات آن به نتایج نهایی کمک می کند و باعث می شود که طراحی سیستم اطفا حریق صورت گیرد

 

۵-۱-نتیجه گیری و پیشنهادات

در این تحقیق به بررسی موارد مرتبط با روش مورد مطالعه بررسی شد و توانست به نتایجی که در فصل قبل به آن اشاره شد دست یافت. وقوع حریق در ساختمان های مسکونی، مجتمع های تجاری و صنایع کوچک و بزرگ همه ساله سبب وارد آمدن خسارت های جانی، مالی و زیست محیطی فراوانی به جوامع مختلف می شود. ارزیابی ریسک حریق، روش موثری جهت ارزیابی اقدامات، وسایل و تجهیزات اعلام و اطفاء حریق می باشد بنابراین هدف مطالعه ارزیابی ریسک حریق با استفاده از روش ارزیابی مهندسی ریسک حریق در چند مجتمع ساختمان های بلند مرتبه می باشد.

نتایج بدست آمده حاکی از این است که سطح ایمنی ساختمان، افراد و فعالیت ها از حداقل ممکن برخوردار می باشد و از طرفی بالاترین ریسک و پتانسیل حریق متوجه افراد می باشد که پیشنهاد می گردد جهت افزایش ایمنی حریق در بیمارستان اقداماتی همچون نصب خاموش کننده های اطفاء حریق پودری و گازی به تعداد نیاز و در مکان های مناسب، نصب جعبه آتش نشانی در طبقات بیمارستان و بازرسی منظم و دوره ای آن ها، استفاده از سیستم های خودکار اعلام و اطفاء حریق، ارائه آموزش های لازم در زمینه ایمنی حریق، نحوه استفاده از تجهیزات دستی اطفاء حریق و آگاهی کارکنان در مورد انجام اقدامات در شرایط اضطراری، برگزاری مانور اطفاء حریق با همکاری سازمان آتش نشانی، تهیه طرح مدون و مشخص برای اقدامات در شرایط اضطراری و نجات افراد و تجهیزات از خطر، استفاده از علائم هشدار، خطر و راهنما در سطح بیمارستان و واحدها، تهیه چک لیست های بازرسی و بررسی دوره ای از تاسیسات الکتریکی ساختمان بیمارستان و در نظر گرفتن راه های خروج اضطراری در ساختمان و بازرسی منظم و دوره ای آن ها مورد توجه مسئولین محترم ساختمان ها و شهرداری ها و همچنین آتش نشان ها قرار گیرد.

 

منابع:

آتش سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو/ ویکی پدیا دانشنامه  -[۱]

[۲]-Setareh H, Koohpaei A. Fire risk assessment.2en ed. Tehran: Fanavaran; 2011. [Persian]

[۳]-Wu SH. The Fire Safety Design of ApartmentBuilding. New Zealand: School of EngineeringUniversity of Canterbury; 2001, 95-6.

[۴]-Golmohammadi R. Fire engineering. 4th ed.Tehran: Fanavaran; 2016. [Persian]

[۵]-Charter D. A study of fire risk performanceparameters. Fire Science and Technol

[۶]- Meacham BJ. An overview of approaches and resources for building fire risk assessment. Fire  Prot Eng. 2013;3.

[۷]- Ahrens M. Structure fires in residential board and care facilities. National Fire Protection Association. 2016.

[۸]- FEMA. School building fires (2009-2011). U.S. Department of Homeland Securit, Emmitsburg, Maryland. U.S. Fire Administration National Fire Data Center; 2014.

[۹]- Gillett JE. Rapid fire risk assessment. fire Saf Eng. 1994;1:18.

[۱۰]- Xin J, Huang C. Fire risk analysis of residential buildings based on scenario clusters and its application in fire risk management. Fire Saf J. 2013:62:72-8.

[۱۱]- Li Sy, Tao G, Zhang Lj. Fire risk assessment of high-rise buildings based on gray-FAHP mathematical model. Procedia Eng. 2018;211:395402.

[۱۲]- Cowlard A, Bittern A, Abecassis-Empis C, Torero J. Fire safety design for tall buildings. Procedia Eng. 2013;62:169-81.

[۱۳]- Guanquan C, Jinhua S. Quantitative assessment of building fire risk to life safety. Risk Ana Int J. 2008;28(3):615-25.

[۱۴]- Wade C, Whiting P. Fire risk assessment using the building fire safety engineering method. J Fire Protect Eng. 1996;8(4):157-67.

[۱۵]- Sun X-q, Luo M-c. Fire risk assessment for super high-rise buildings. Procedia Eng 2014; 71: 492-501.

[۱۶]- Smet ED. Fire risk assessment method for engineering- risk calculation and fire safety. In: FRAME, editor. 2018, Octobor cited, Online. http:// www. framemethodnet/ indexenhtml.

[۱۷]-در یک مجتمع آموزشی (FRAME) ارزیابی مهندسی ریسک حریق با استفاده از روش / پروین سپهر، هادی آذریان، علی پورچنگیز، محبوبه اسحاقی

[۱۸] ارزیابی ریسک حریق در هتلها و مراکز اقامتی به روش FRAME(مطالعه موردی هتلهای چهار ستاره منتخب مشهد) مهناز نصرآبادی، میثم رضائی، سعید گیوه چی.

[۱۹]-ارزیابی ریسک حریق و تعیین کارایی روش های حفاظت فعال و غیر فعال در کاهش ریسک حریق در اتاق کنترل یک ساختمان صنعت/ طالب عسکری پور، غلامعباس شیرالی، رسول یار احمدی، الهه کاظمی.

[۲۰]-امیدواری، شهبازی، ارزیابی و اولویت بندی ریسک های ایمنی، بهداشت و محیط زیست در بیمارستان ها

[۲۱]-مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران/ معاونت مطالعات و برنامه ریزی امور زیرساخت و طرح جامع مدیریت مطالعات و برنامه ریزی امور فنی و عمرانی، استاندارد سازی و امور بحران ۱۳۹۴

[۲۲]-Oxford university official website. 2015. Oxford dictionaries (language matters). [Online] 2015. http://www.oxforddictionaries.com.

[۲۳]-Woodworth, A. Vernon ,Hastings, K. S. 2014. Massachusetts State Building Code 8th Edition. Charlestown : R. W. Sullivan, IncR. Inc., 2014. www.rwsullivan.com.

[۲۴]-Kavilkar, R.,Patil,S. 2014. Study of High Rise Residential Buildings in Indian Cities,. India : IACSIT International Journal of Engineering and Technology,, 2014. Vol. 6, No. 1,.

[۲۵]-۲۰۰۲-NFPA5000TM

[۲۶]-Shimshoni, J. 2005. Tall building emergancy evacuation :”Time to think differently”. New York : Concil on tall building and urban habitat , 2005.

[۲۷]-Rashid-Sumar, S.,. 2014. Phased evacuation for high rise building. Doha : Safety design in

building conference, 2014.

[۲۸]- معرفی نرم افزار MATLAB، آکادمی پژوهشگری ایران مشاور، لینک دسترسی: http://www.iran-moshaver.ir

[۲۹]-عسکری پور، ط، شیرالی، غ، یاراحمدی، ر، کاظمی، ا. (۱۳۹۷). ارزیابی ریسک حریق و تعیین کارایی روش های حفاظت فعال و غیر فعال در کاهش ریسک حریق در اتاق کنترل یک ساختمان صنعتی، فصلنامه بهداشت و ایمنی کار، دوره ۸، شماره ۱، ۱۳۹۳٫

[۳۰]- حکم آبادی، ر، مهدی نیا، م، زارع، ر، میرزایی، م و کهساری، پ. (۱۳۹۶). ارزیابی ریسک حریق در یک مجتمع بیمارستانی با استفاده از مهندسی ریسک حریق (FRAME). مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، دوره شماره ۲، صفحه ۱۷۲ الی ۱۸۳٫

[۳۱]- رضایی، م، گیوه چی، س، نصرآبادی، م، (۱۳۹۶). ارزیابی ریسک حریق در هتل‌ها و مراکز اقامتی به روش FRAME (مطالعه موردی هتل‌های چهار ستاره منتخب مشهد)، فصلنامه بهداشت کار و ارتقاء سلامت، دوره ۱، شماره ۲، صفحات ۹۳-۸۰٫

[۳۲]- جهانگیری، م، فاضل، ر، داروغه، ف، (۱۳۹۵). ارزیابی ریسک حریق در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر اساس استاندارد NFPA 101. فصلنامه سلامت کار ایران، دوره ۱۳، شماره ۱، صفحات ۹۹-۱۰۶٫

[۳۳]- شیرالی، غ، یاراحمدی، ر، کاظمی، ا. (۱۳۹۴). تعیین ریسک حریق با رویکردی مهندسی و ارائه استراتژی های حفاظتی کاربردی در یک نیروگاه حرارتی، دوماهنامه سلامت کار ایران، دوره ۱۲، شماره ۵، صفحه ۷۵ الی ۸۲٫

[۳۴]- گلمحمدی، ر، محمدفام، ا، شفیعی مطلق، م، فردمال، ج، (۱۳۹۲). ارتقاء روش فرانک و مورگان برای ارزیابی ریسک حریق صنعتی، بهداشت . ایمنی کار، دوره ۳، شماره ۳، صفحه ۱

[۳۵]- مهدی نیا، م، یاراحمدی، ر، جعفری، م، کوهپایی، ع، خزایی، م. (۱۳۹۰). ارزیابی ریسک حریق و نقش یک برنامه امداد، تخلیه و مراقبت بر میزان کاهش سطح آن در یک بیمارستان، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره ۵، شماره ۳، صفحات ۷۸-۷۱

[۱] National Fire Protection of America (NFPA)

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *