۱۴۰۰-۱۱-۰۶

بایگانی برچسب ها: مجله بازار حفاظت

مجله بازار حفاظت شماره ۱

[one_half] مجله تخصصی،فنی و مهندسی صنایع حفاظتی،امنیتی و ایمنی صاحب امتیاز و مدیرمسئول : فرشید نوروز خانی ایمیل صاحب امتیاز و مدیرمسئول مجله بازار حفاظت: info@iranalarm.com سردبیر گروه نشریات: حدیث سالمی editor@iranalarm.com مدیریا روابط بین المل:محمد نفیسی مدیر بازرگانی و اجرایی:آرش رحمانی فرزین مدیر امور اداری حفاظت ساختمان :مهندس پریسازراعتی security@iranalarm.com مسئول امور مالی:مروارید حیدری […]

مجله بازار حفاظت شماره ۲

[one_half] مجله تخصصی،فنی و مهندسی صنایع حفاظتی،امنیتی و ایمنی صاحب امتیاز و مدیرمسئول : فرشید نوروز خانی ایمیل صاحب امتیاز و مدیرمسئول مجله بازار حفاظت: info@iranalarm.com سردبیر گروه نشریات: حدیث سالمی editor@iranalarm.com مدیریا روابط بین المل:محمد نفیسی مدیر بازرگانی و اجرایی:آرش رحمانی فرزین مدیر امور اداری حفاظت ساختمان :مهندس پریسازراعتی security@iranalarm.com مسئول امور مالی:مروارید حیدری […]

مجله بازار حفاظت شماره ۳

[one_half] مجله تخصصی،فنی و مهندسی صنایع حفاظتی،امنیتی و ایمنی صاحب امتیاز و مدیرمسئول : فرشید نوروز خانی ایمیل صاحب امتیاز و مدیرمسئول مجله بازار حفاظت: info@iranalarm.com سردبیر گروه نشریات: حدیث سالمی editor@iranalarm.com مدیریا روابط بین المل:محمد نفیسی مدیر بازرگانی و اجرایی:آرش رحمانی فرزین مدیر امور اداری حفاظت ساختمان :مهندس پریسازراعتی security@iranalarm.com مسئول امور مالی:مروارید حیدری […]